Kwaliteit

Het is voor u van belang dat u deskundig wordt behandeld en dat uw rechten, zoals bijvoorbeeld geheimhoudingsplicht, gewaarborgd zijn. Mijn inschrijving bij het Ministerie van Volkgezondheid in het BIG-register, is  de meest duidelijke kwaliteitsgarantie. De beroepsvereniging van psychologen, het NIP, zegt hier het volgende over:

“De Wet BIG heet voluit: Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Met een BIG-registratie kan een psycholoog laten zien dat hij deskundig is. Ook valt hij onder het wettelijk tuchtrecht. Inschrijving in het BIG-register betekent dat een psycholoog voldoet aan de opleidingseisen voor zijn beroep en dat hij een bepaalde beroepstitel mag gebruiken. Zonder inschrijving mag iemand zich geen gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog noemen” (NIP).

Kwaliteitsstatuut
GGZ organisaties van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk het model GGZ Kwaliteitsstatuut ontwikkeld en aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor opname in het Kwaliteitsregister. Het doel hiervan is drieledig:

  1. de cliënt weet waar die aan toe is, als deze in zorg komt
  2. samenwerkingsafspraken tussen professionals en zorgaanbieders zijn helder beschreven
  3. het geeft inzicht voor financiers en toetsende instanties in de kwaliteit van zorg van de aanbieder

De informatie op mijn website geeft kort inzicht in de procesgang, wachttijden, klachtenprocedure, kwaliteitswaarborgen en tarifering. Het volledige kwaliteitsstatuut is ter inzage beschikbaar in de praktijk.