Psychologiepraktijk M.A. Vitto

Welkom op de informatiepagina van de Psychologiepraktijk van drs. M.A. VittoPsychotherapeut Utrecht
Mijn naam is Mariela Vitto en ik ben Psychotherapeut, Gezondheidszorg psycholoog (GZ), BIG geregistreerd, Registerpsycholoog NIP. Mijn praktijk is gevestigd in Utrecht en Amsterdam. Telefonisch bereikbaar via 06-46243573, per e-mail: m.vitto@psicologo.nl

Werkwijze
In het eerste gesprek bespreken we uw situatie en kunt u uw wensen over uw behandeling kenbaar maken. Er wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld. Daarna kan de therapie beginnen, indien deze geïndiceerd is. Als u dit wenst, wordt uw huisarts of verwijzer op de hoogte gesteld van het advies en uw keuze.

Verzekerde zorg
Als u een verwijzing van de huisarts hebt, wordt uw behandeling via de zorgverzekeraar vergoed. Ik heb overeenkomsten met veel zorgverzekeraars voor Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en voor Specialistische GGZ (SGGZ), te weten:

  • Carezc (Promovendum, Besured, National Academic, AON, Aevitae)
  • Achmea (FBTO, Interpolis De Friesland, Zilveren Kuis, Pro life , Aon)
  • VGZ ( IZA, UMC, Unive, Zekur, Bewuz, Promovendum, National Academic, Besured, IZZ door VGZ)
  • DSW (Stad Holland, in Twente )
  • ASR (Ditzo, De Amersfoorste) 
  • ONVZ (PNO zorg, VVAA, Jaaah)
  • OWN (Zorg en zekerheid)

U hoeft géén eigen bijdrage te betalen, maar voor zowel de GBGGZ als voor de SGGZ valt de zorg onder het jaarlijks verplichte eigen risico. Voor meer informatie, kunt u contact op nemen met uw zorgverzekeraar.

Onverzekerde zorg
Indien u een behandeling wenst die niet door de zorgverzekeraar vergoed wordt, valt de behandeling binnen de onverzekerde zorg. Dat betekent dat u de sessies zelf moet betalen. Hiervoor wordt, afhankelijk van de persoonlijke situatie van de client, maximaal 95% van het NZA-tarief berekend.

No-show
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur vóór het tijdstip van de behandeling worden geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur vóór de afspraak is de psycholoog gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

Praktijk Psycholoog Utrecht
De praktijk Utrecht is gelegen op de Ravellaan 28, 3533 JN Utrecht, op 15 minuten loopafstand van het Centraal Station.

 

Praktijk Psycholoog Amsterdam (Adagio)
De praktijk Amsterdam is gelegen op de Mauritskade 22A-D, 1091GC Amsterdam.

FAQ

Kwaliteit

Het is voor u van belang dat u deskundig wordt behandeld en dat uw rechten, zoals bijvoorbeeld geheimhoudingsplicht, gewaarborgd zijn. Mijn inschrijving bij het Ministerie van Volkgezondheid in het BIG-register, is  de meest duidelijke kwaliteitsgarantie. De beroepsvereniging van psychologen, het NIP, zegt hier het volgende over: "De Wet BIG heet voluit: Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Met een BIG-registratie kan een psycholoog laten zien dat hij deskundig is. Ook valt hij onder het wettelijk tuchtrecht. Inschrijving in het BIG-register betekent dat een psycholoog voldoet aan de opleidingseisen voor zijn beroep en dat hij een bepaalde beroepstitel mag gebruiken. Zonder inschrijving mag iemand zich geen gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog noemen" (NIP). Kwaliteitsstatuut GGZ organisaties van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk het model GGZ Kwaliteitsstatuut ontwikkeld en aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor opname in het Kwaliteitsregister. Het doel hiervan is drieledig:
  1. de cliënt weet waar die aan toe is, als deze in zorg komt
  2. samenwerkingsafspraken tussen professionals en zorgaanbieders zijn helder beschreven
  3. het geeft inzicht voor financiers en toetsende instanties in de kwaliteit van zorg van de aanbieder
De informatie op mijn website geeft kort inzicht in de procesgang, wachttijden, klachtenprocedure, kwaliteitswaarborgen en tarifering. Het volledige kwaliteitsstatuut is ter inzage beschikbaar in de praktijk.  

Wachttijden

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de wachttijd voor aanmelding (aanmeldingswachttijd) en de behandeling (behandelingswachttijd). De behandeling begint altijd direct na de intake. De hieronder genoemde wachttijden gelden dus vanaf je eerste telefonische of mail contact met ons tot je eerste afspraak (intake). Momenteel is er een wachttijd van ongeveer 12 weken in Utrecht. Voor wachttijden in Amsterdam kunt u contact opnemen met GGZ instelling Adagio.
 

GBGGZ/SGGZ

Informatie over het onderscheid tussen Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ kunt u vinden op de website van het Zorginstituut Nederland

Privacy

De wetgever verplicht de BIG psycholoog tot het zorgvuldig bewaren van zaken die rond uw persoon aan de orde komen. Er zullen geen mededelingen doen aan derden over hetgeen u gezegd hebt. U hebt recht op inzage in uw dossier zoals brieven of rapporten die over uw persoon of uw minderjarige kind geschreven zijn. Anderen krijgen alleen inzage in uw dossier als u daar schriftelijk toestemming voor geeft. De wet geeft u de mogelijkheid in beroep te gaan als u het ergens niet mee eens bent. De beroepsvereniging NIP, ziet toe op de beroepsethiek of de beroepscode.

Klachten

De praktijk is aangesloten bij het NIP en hanteert dan ook de bijbehorende beroepscode voor psychologen. Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) heeft een beroepscode opgesteld. Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van een psycholoog moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op de principes van verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Psychologen die lid zijn van het NIP dienen zich aan deze beroepscode te houden. Als u een klacht heeft over de bejegening of over de behandeling , kunt u dat altijd met mij bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Komen wij er samen niet uit dan kunt u een collega psycholoog raadplegen en de casus bespreken. Ten slotte kunt u overwegen een klacht in te dienen bij het College van Toezicht. Dat is een onafhankelijk orgaan van het NIP .