Kwaliteit

Het is voor u van belang dat u deskundig wordt behandeld en dat uw rechten, zoals bijvoorbeeld geheimhoudingsplicht, gewaarborgd zijn. Mijn inschrijving bij het Ministerie van Volkgezondheid in het BIG-register, is  de meest duidelijke kwaliteitsgarantie. De beroepsvereniging van psychologen, het NIP, zegt hier het volgende over:

“De Wet BIG heet voluit: Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Met een BIG-registratie kan een psycholoog laten zien dat hij deskundig is. Ook valt hij onder het wettelijk tuchtrecht. Inschrijving in het BIG-register betekent dat een psycholoog voldoet aan de opleidingseisen voor zijn beroep en dat hij een bepaalde beroepstitel mag gebruiken. Zonder inschrijving mag iemand zich geen gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog noemen” (NIP).

Kwaliteitsstatuut
GGZ organisaties van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk het model GGZ Kwaliteitsstatuut ontwikkeld en aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor opname in het Kwaliteitsregister. Het doel hiervan is drieledig:

  1. de cliënt weet waar die aan toe is, als deze in zorg komt
  2. samenwerkingsafspraken tussen professionals en zorgaanbieders zijn helder beschreven
  3. het geeft inzicht voor financiers en toetsende instanties in de kwaliteit van zorg van de aanbieder

De informatie op mijn website geeft kort inzicht in de procesgang, wachttijden, klachtenprocedure, kwaliteitswaarborgen en tarifering. Het volledige kwaliteitsstatuut is ter inzage beschikbaar in de praktijk.

 

Wachttijden

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de wachttijd voor aanmelding (aanmeldingswachttijd) en de behandeling (behandelingswachttijd). De behandeling begint altijd direct na de intake. De hieronder genoemde wachttijden gelden dus vanaf je eerste telefonische of mail contact met ons tot je eerste afspraak (intake).

Momenteel is er een wachttijd van ongeveer 12 weken in Utrecht. Voor wachttijden in Amsterdam kunt u contact opnemen met GGZ instelling Adagio.

 

Privacy

De wetgever verplicht de BIG psycholoog tot het zorgvuldig bewaren van zaken die rond uw persoon aan de orde komen. Er zullen geen mededelingen doen aan derden over hetgeen u gezegd hebt. U hebt recht op inzage in uw dossier zoals brieven of rapporten die over uw persoon of uw minderjarige kind geschreven zijn. Anderen krijgen alleen inzage in uw dossier als u daar schriftelijk toestemming voor geeft. De wet geeft u de mogelijkheid in beroep te gaan als u het ergens niet mee eens bent. De beroepsvereniging NIP, ziet toe op de beroepsethiek of de beroepscode.

Klachten

De praktijk is aangesloten bij het NIP en hanteert dan ook de bijbehorende beroepscode voor psychologen. Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) heeft een beroepscode opgesteld. Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van een psycholoog moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op de principes van verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Psychologen die lid zijn van het NIP dienen zich aan deze beroepscode te houden. Als u een klacht heeft over de bejegening of over de behandeling , kunt u dat altijd met mij bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Komen wij er samen niet uit dan kunt u een collega psycholoog raadplegen en de casus bespreken. Ten slotte kunt u overwegen een klacht in te dienen bij het College van Toezicht. Dat is een onafhankelijk orgaan van het NIP .

Wat zijn de voordelen om lid te worden?

Lid worden van Psicologo.nl biedt u als psycholoog veel voordelen.
De webpagina is een plaats waar Spaanstalige specialisten van de gezondheidszorg bij elkaar komen en bevordert de o­ntwikkeling van diensten en activiteiten van o­nze leden in Nederland. Bovendien biedt deze webpagina informatie en mogelijkheden tot verdere kwalificatie als psycholoog. Tevens zijn er verschillende nuttige links die van professioneel of cultureel belang zijn.

Wie maakt deel uit van “Psicologo.nl”?

De leden van deze webpagina zijn vooral psychologen uit de gezondheidszorg die in Nederland wonen en werken.
U zult ook informatie vinden over andere vakgebieden zoals geneeskunde, tandheelkunde, enz.
Binnenkort zullen er meer specialisten toegevoegd worden aan o­nze ledenlijst.